A kosár jelenleg üres.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF kizárólag a Honlap használatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Név: Koma Dániel

Székhely, levelezési cím: 8360 Keszthely Schwarz Dávid utca 37.

Üzlet cím: 1085 Horánszky utca 5.

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 53452896

Adószám: 52794366-1-40

Telefonszám: 0670/ 7037234

E-mail: [email protected]

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Koma Dániel (egyéni vállalkozó) továbbiakban: Szolgáltató) által a daken.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Webáruház) igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4 A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig őrzi.

3. Megrendelés

3.1. A Webáruházban megvásárolható termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük hívjon minket.

3.2. A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát az Ügyfél részére kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ftos vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél egyoldalú nyilatkozattal elállhat vásárlási szándékától a helyes ár közlésétől számított 14 napon belül.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

3.6. A megrendelés menete:

1. Lépés

A megvásárolni kívánt termék a darabszám megadása után a „kosárba” gomb kattintásával kerül a kosárba. A kosár jelre kattintva megjelenik a kiválasztott termék/termékek darabonkénti és összesített ára is. Itt van lehetőség a vásárlás módosítására. Az esetleges járulékos költségek (pl. Szállítási költség) is itt jelennek meg. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott, a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának időpontjában hatályos rendelkezésnek megfelelő mérték.

2. Lépés

A „kasszához” gombra kattintva elérkezik a következő lépéshez.Itt adható meg a számlázási cím,  Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a rendelés nem folytatható.

3.7. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.8. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel és jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszűnik. Az Ügyfél által megrendelt szolgáltatásra irányuló jogviszony a Szolgáltató és az Ügyfél között a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával keletkezik.

3.9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa.

A termék kifizetésére a honlapon történő megvásárlás után személyesen van mód üzletünkben az 1. pontban megjelölt címén készpénzben vagy bankkártyával. Amennyiben a termék személyes kifizetése 15 naptári napon belül nem teljesül a vevő  elesik megvásálási jogától.

4.0Vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató előzetesen használt bútorokat és lakberendezési tárgyakat, lámpákat árul – és ennek megfelelően bizonyos mértékig használt darabok, melyek között található teljesen felújított, részlegesen felújított és felújítás nélküli darab is. Ebből kifolyólag vevő ezen termékeket állapotának megfelelő áron vásárolhatja meg, azonban további kedvezményre vagy árcsökkentésre – a vásárláskor már fennálló és felismerhető esetleges hibák tekintetében – nem jogosult, továbbá ezen hibák vonatkozásában javítási vagy csere igénnyel nem léphet fel. Webshopon keresztül történő vásárlás esetén a vevőnek lehetősége van megtekinteni a terméket az üzletben. Ennek elmulasztásából eredő minden felelősség a vevőt terheli. Így az értékesítéskor már fennálló és felismerhető hibákkal (például de nem kizárólagosan kopás, fakulás) összefüggésben nem hivatkozhat a megtekintés elmaradására.

Lámpák vásárlása esetén használat előtt minden esetben konzultájanak szakemberrel. A működésükkel kapcsolatos balesetekért nem vállalunk felelősséget.

5.0 Elállási jog, kötbér

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató a megrendelt terméket az Ügyfél kifejezett kérésére és utasításai alapján állítja elő, így az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt elállási jogot nem gyakorolhatja a rendelet 29. § (1) bekezdés c. pontja értelmében.

Amennyiben az Ügyfél a megrendelést követően olyan okból áll el a vásárlástól, mely Szolgáltatónak nem felróható, Eladó – a megkezdett egyedi gyártás sajátosságaira tekintettel – kártérítésre tarthat igényt, melynek mértéke a megrendelt bútor vételárának 30%-a.

Amennyiben Vevő a megrendelt bútort nem veszi át, elállása esetén nemteljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a megrendelt bútor vételárának 30%-a, valamint az egyéb szolgáltatások 100 %-a.

7. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

a) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolatipéldányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30napon belül indokolással ellátott választ küld.

b) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon. Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

c) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalának jegyzőjéhez(1082 Budapest, Baross u. 63-67.tel: 4592100)

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u, 7.tel: 450-2598)

Budapest Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. em.310 tel:488-2131)

6.0Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Magyar Jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy az általános szerződési feltételeket teljes terjedelmében megismerte, arról részletes tájékoztatást kapott, és az abban foglaltakat elfogadta.